گروه عکس الف،   ۳۹۶۱۲۰۱۱۹۵

مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی کشور از شکستگی صخره ها در اثر برخود اجزای هواپیما به کوه خبر داد.

برچسب ها: